Begrafenisfonds Treebeek

Algemene Ledenvergadering 2024

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 16 mei 2024 om 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in het gebouw van het Leger des Heils, Horizonstraat 77 te Treebeek-Brunssum. Het verslag van de vergadering van 11 mei 2023 wordt ter plaatse uitgedeeld.

 

Agenda

1 Opening en mededelingen                                            2 Notulen jaarvergadering 2023

3 Jaarverslag secretaris                                                     4 Jaarverslag penningmeester

5 Verslag controlecommissie                                          6 Vaststellen bijdrage 2025

7 Tarieven begraafplaats                                                 8 Bestuursverkiezing*

9 Verkiezing controlecommissie                                    10 Statutenwijziging in kader WBTR

11 Verzekeraar Twenthe

12 Rondvraag

 

*Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Joost Kempen.

Tijdens de vergadering dient wederom een controlecommissie benoemd te worden voor het komende bestuursjaar.

Scroll naar boven